ANBI

Stichting Bewonersbedrijf Malburgen heeft een ANBI status. Daarbij hoort een aantal gegevens. Hieronder hebben we die op een rij gezet.

Het gaat om:
Stichting Bewonersbedrijf Malburgen
Akkerwindestraat 1 – 912
6832 CR  Arnhem

Doelstelling ANBI:
Het Bewonersbedrijf Malburgen (BBM) exploiteert het Bruishuis. Dat is een voormalig verzorgingstehuis in Malburgen, Arnhem. Een voormalige achterstandswijk waar veel mensen wonen met lage inkomens, waar de werkloosheid relatief hoog is en waar veel problemen bestaan (schulden, verslaving, criminaliteit). De bedoeling van het Bewonersbedrijf is om bewoners zelf het stuur in handen te geven, hen een eigen bedrijf in de wijk te laten ontplooien. Een bestuur van wijkbewoners heeft, onder leiding van een zakelijk leider, de leiding over het bedrijf in handen. Zo is er én werkgelegenheid voor mensen in de wijk én komen er opbrengsten vrij die mensen in hun eigen omgeving kunnen inzetten voor sociale projecten. De inzet is vrijwillig en de eventuele winst die er is, vloeit rechtstreeks de wijk in, naar sociale projecten. Ook investeert het BBM de inkomsten uit de huur van de units deels in benodigd onderhoud en fysieke verbeteringen aan het Bruishuis (vloeren, kozijnen of bijvoorbeeld veiligheidsmaatregelen zoals een geautomatiseerd sleutelsysteem).

Het doel werkt tweeledig; het Bruishuis trekt mensen naar zich toe en het Bruishuis stuurt vitale energie de wijk in. Dat werkt zo: enerzijds is het Bruishuis een ontmoetingscentrum voor bewoners en ondernemers van het gebouw zelf én voor alle wijkbewoners. Het is een plek waar ze activiteiten kunnen organiseren en waar activiteiten georganiseerd worden waaraan wijkbewoners kunnen deelnemen.  Het is een dynamische omgeving waarin heel veel verschillende mensen een plek en/of een dagbesteding vinden. Jong of oud, gezond of ziek, lager of hoger opgeleid, ondernemers of bewoners, allochtoon of autochtoon.

Hoofdlijnen Beleidsplan:

Werkzaamheden en inkomstenwerving:
Het Bewonersbedrijf verhuurt 130 units in een voormalig verzorgingstehuis aan particulieren en ondernemers. Stichting Bewonersbedrijf Malburgen int maandelijks de huur, veelal via automatische incasso. Naast de verhuur, verzorgt de stichting (wijk-)activiteiten in de algemene ruimten, stelt ruimten beschikbaar voor activiteiten uit de wijk en verhuurt ruimten voor bijvoorbeeld vergaderingen, workshops en bedrijfsbijeenkomsten aan commerciële bedrijven en instellingen.

Daarnaast verwerft de stichting inkomsten via fondsenwerving van onder meer het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (nu landelijk samenwerkingsverband van actieve bewoner), Stichting Doen en Oranjefonds.

Beheer en besteding vermogen
Het beheer van het vermogen van de stichting is in handen van het dagelijks bestuur (zakelijk leider, voorzitter en penningmeester). De zakelijk leider en de voorzitter hebben dagelijks contact. Met de penningmeester (tevens boekhouder) is wekelijks contact (of vaker indien nodig). De rest van het bestuur komt periodiek bij elkaar. Bij grote uitgaven wordt altijd het voltallig bestuur geraadpleegd. Voor de samenstelling van het bestuur verwijzen we u naar het volgende kopje op deze pagina.

Zoals eerder aangegeven wordt het verworven vermogen geïnvesteerd in onderhoud van het gebouw. Groot onderhoud (zonwering, liften) is voor kosten van de verhuurder (Woningstichting Volkshuisvesting in Arnhem). De rest komt uiteraard voor rekening van het Bewonersbedrijf. Daarnaast investeert de stichting in een omgeving die voor bewoners de mogelijkheid biedt voor ontmoeting en ontspanning (bijvoorbeeld moestuin, speeltuin), maar ook de mogelijkheid voor werk en opleiding (bijvoorbeeld cursussen, workshops). Daarnaast ondersteunt de stichting projecten in de wijk, vaak gericht op kinderen.

Bestuur van het Bewonersbedrijf
Het bestuur bestaat uit de volgende mensen (uiteraard allemaal bewoners van de wijk Malburgen)

  • Sjef Hamer (voorzitter);
  • Marjan van Rooij (penningmeester);
  • Martijn Hunneman (secretaris);
  • Diny Janssen (lid);
  • Zineb El Khannaji (lid);

Beloningsbeleid: de bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen daarvoor een vrijwilligersvergoeding, afhankelijk van hun inzet. Dit kan oplopen tot de maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding die dat jaar geldt.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Het pand is verouderd en daarom is er veel tijd van onze vrijwilligers gegaan naar het leefbaar houden van het pand en het bijhouden en verder uitbreiden van de (speel-)tuin. Daarnaast draait de wijkwinkel volop en wordt die bemand door een vast team van enthousiaste vrijwilligers. Een greep uit projecten in de wijk die onze steun krijgen: Ome Joops Tour (fietsvakantie voor kinderen uit minder bedeelde gezinnen), de ouderen- en kindervakanties die ieder jaar georganiseerd worden door een wijkbewoner en we steunen bijvoorbeeld het project GO: een samenwerking van onder meer huisartsen, diëtisten en fysiotherapeuten uit de wijk om Malburgse kinderen met overgewicht te helpen afvallen, hun gezinnen een gezondere leefstijl te laten krijgen en om hen vervolgens op een gezond gewicht te houden.
Verder zijn we bezig om kunst in de wijk te brengen. Kunst helpt mensen om zichzelf te verwezenlijken. Wie in aanraking komt met kunst, leert anders naar de wereld te kijken; kunst verrijkt. Vanuit het Bewonersbedrijf willen we om die reden kunst bereikbaar maken voor iedereen. Dat blijkt onder meer uit de samenwerking die we zijn aangegaan met ArtEZ, de kunstacademie van Arnhem. Studenten gaan, in een heel aantal projectweken per jaar, met allerlei verschillende kunstprojecten letterlijk de wijk in om mensen kennis te laten maken met dans en theater. Hun uitvalsbasis is daarbij het Bruishuis waar ruimte en andere benodigde hulpmiddelen tot beschikking van de studenten staan. Daarnaast hebben we ook fysiek kunst in de wijk gebracht door een kunstwerk in de tuin te plaatsen: een ijzeren paard, opgebouwd uit allerlei soorten gereedschap, tandwielen, fietskettingen en nog veel meer. Dat trekt nog elke dag bekijks.
Ook ondersteunen we bewoners uit het pand en uit de wijk bij sociale vraagstukken, psychische problemen of verslavingsproblematiek. Daarnaast bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek om vrijwilligerswerk te doen en daarmee ervaring op te doen en waar mogelijk te laten doorstromen naar regulier werk.
Ook zijn we afgelopen jaar begonnen met de bouw van een buurtfilmzaal en een podium voor kleinschalige muziekoptredens.
We stellen daarnaast ruimte beschikbaar voor allerlei activiteiten, zoals Nederlandse les en inburgering en voor onder andere de activiteiten van Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA).
Drie zaken die tot slot nog zeer van belang zijn: het Bewonersbedrijf stimuleert de wijkeconomie door startende ondernemers een plek te bieden in het Bruishuis. Zo zijn er al tientallen bedrijven in het Bruishuis gestart. Soms inmiddels doorgegroeid en verhuisd of nog steeds naar volle tevredenheid aanwezig in ons pand.
Op de begane grond, eerste en tweede verdieping is een Zorgstraat. Wijkbewoners kunnen het Bruishuis inlopen en voor bijna al hun zorgvragen terecht bij een van de instanties die daar zitten. Denk aan psychische problematiek, verslaving, schuldenproblematiek en zelfs aan begeleide omgang voor gescheiden ouders en hun kinderen.
Om het gedachtegoed van het Bewonersbedrijf te helpen verspreiden over de rest van Nederland, bieden we graag een kijkje in onze keuken. Regelmatig komen er corporaties, gemeenten, politici of andere geïnteresseerden bij ons langs. Dat juichen we alleen maar toe.

Jaarcijfers