Onderzoek Kennisontwikkeling Experiment Bewonersbedrijven

Dit rapport zou nooit tot stand gekomen zijn zonder de cruciale inbreng van verschillende partijen. Wij zijn allereerst dank verschuldigd aan het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) dat gedurende het experiment veel informatie verstrekt heeft om de kennisverzameling goed te laten verlopen. Ook heeft het LSA de benodigde
commitment bij kandidaat-bewonersbedrijven gecreëerd om mee te doen aan het project.

Wij zijn het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) erkentelijk voor hun financiële bijdrage, de ruimte die zij ons gaven om dit project vorm te geven en uit te voeren, en voor het kritisch meedenken in het begeleidingsteam.

Bovenal zijn wij de lokale gesprekspartners dankbaar, die ons hartelijk ontvingen en uitgebreid te woord stonden in interviews. En dat terwijl zij al veel tijd investeren in het oprichten van hun bewonersbedrijf, in combinatie met hun werk-, opvoedings- en zorgtaken in het dagelijks leven. Veel lokale partners hebben we gedurende de rit vier keer gesproken, waardoor wij een uniek beeld door de tijd heen hebben gekregen van hun inspanningen, vooruitgang en tegenslagen.

In dit rapport staat het perspectief van bewonersbedrijven centraal, ook al hebben wij ook professionals en gemeenten gesproken. De tot uitdrukking gebrachte zienswijzen zijn dan ook primair van de bewonersbedrijven zelf. De zienswijze van het LSA is geen expliciet onderdeel van het experiment kennisontwikkeling geweest, al hebben wij medewerkers van het LSA door de tijd heen regelmatig gesproken. Er is dus ook geen systematische hoor en wederhoor toegepast op de punten waar mogelijk sprake is van uiteenlopende perspectieven. Hetzelfde geldt voor de opvattingen van de lokale professionals die wij geïnterviewd hebben. Voor de zienswijze van het LSA verwijzen wij u naar de door hen
uitgebrachte rapportage (LSA, 2015).

Klik hier om het volledige onderzoek te lezen .

onderzoek