ANBI

 

ANBI Instelling:

Bewonersbedrijf Malburgen

Akkerwindestraat 1 – 912

6832 CR  Arnhem

 

RSIN nummer of fiscaal nummer

(Nog invoegen)

 

Doelstelling ANBI:

Het Bewonersbedrijf Malburgen (BBM) exploiteert het Bruishuis. Dat is een voormalig verzorgingstehuis in Malburgen, Arnhem. Een voormalige achterstandswijk waar veel mensen wonen met lage inkomens, waar de werkloosheid relatief hoog is en waar veel problemen bestaan (schulden, verslaving, criminaliteit). De bedoeling van het Bewonersbedrijf is om bewoners zelf het stuur in handen te geven, hen een eigen bedrijf in de wijk te laten ontplooien. Een bestuur van wijkbewoners heeft, onder leiding van een zakelijk leider, de leiding over het bedrijf in handen. Zo is er én werkgelegenheid voor mensen in de wijk én komen er opbrengsten vrij die mensen in hun eigen omgeving kunnen inzetten voor sociale projecten. De inzet is vrijwillig en de eventuele winst die er is, vloeit rechtstreeks de wijk in. Zo lopen er op dit moment projecten in de wijk voor onder meer vertrouwenspersonen huiselijk geweld (bewoners worden opgeleid tot vertrouwenspersoon), huiswerkbegeleiding en voetbaltraining (met aansluitend een gezonde maaltijd) voor kinderen tussen 11 en 14 jaar en buurtpreventie (wijkbewoners houden zelf toezicht op de veiligheid in hun wijkdeel).

Het doel is tweeledig; het Bruishuis trekt mensen naar zich toe en het Bruishuis stuurt vitale energie de wijk in. Dat werkt zo: enerzijds is het Bruishuis een ontmoetingscentrum voor bewoners en ondernemers van het gebouw zelf én voor alle wijkbewoners. Het is een plek waar ze activiteiten kunnen organiseren en waar activiteiten georganiseerd worden waaraan wijkbewoners kunnen deelnemen. Daarom investeert het BBM de inkomsten uit de huur van de units deels in het Bruishuis. Bijvoorbeeld voor het opknappen van het gebouw; er is veel onderhoud nodig en ruimten moeten aangepast worden aan nieuwe bestemmingen. Het Bruishuis biedt ruimte aan wijkinitiatieven zoals het Creatief Café, de speelgoed-, kleding- en voedselbank, schilderles enzovoort. Anderzijds investeert het BBM in de wijk door sociale projecten te ondersteunen. Zie hierboven voor voorbeelden. Het BBM betrekt bij dit alles allerlei mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat zijn bewoners uit het huis zelf (bijvoorbeeld van de afdelingen Begeleid Wonen), bewoners uit de wijk met bijvoorbeeld last van psychische aandoeningen (autisme, manische depressiviteit) en mensen die moeten re-integreren. Speciaal is de verbinding met Reclassering: mensen met een taakstraf kunnen die in en om het Bruishuis uitdienen. Zo ontstaat een dynamische omgeving waarin heel veel verschillende mensen een plek en/of een dagbesteding vinden. Jong of oud, gezond of ziek, lager of hoger opgeleid, ondernemers of bewoners, allochtoon of autochtoon.

 

Hoofdlijnen Beleidsplan:

Werkzaamheden en inkomstenwerving:

Het Bewonersbedrijf verhuurt 130 units in een voormalig verzorgingstehuis aan particulieren en ondernemers. Stichting Bewonersbedrijf Malburgen int maandelijks de huur, veelal via automatische incasso. Naast de verhuur, verzorgt de stichting (wijk-)activiteiten in de algemene ruimten, stelt ruimten beschikbaar voor activiteiten uit de wijk en verhuurt ruimten voor bijvoorbeeld vergaderingen, workshops en bedrijfsbijeenkomsten aan commerciële bedrijven en instellingen.

Daarnaast verwerft de stichting inkomsten via fondsenwerving van onder meer het Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtswijken (nu landelijk samenwerkingsverband van actieve bewoner), Stichting Doen en Oranjefonds.

 

Beheer en besteding vermogen

Het beheer van het vermogen van de stichting is in handen van het dagelijks bestuur (zakelijk leider, voorzitter en penningmeester). De zakelijk leider en de voorzitter hebben dagelijks contact. Met de penningmeester (tevens boekhouder) is wekelijks contact (of vaker indien nodig). De rest van het bestuur komt periodiek bij elkaar. Bij grote uitgaven (boven de …euro) wordt altijd het voltallig bestuur geraadpleegd. Voor de samenstelling van het bestuur verwijzen we u naar het volgende kopje op deze pagina.

Zoals eerder aangegeven wordt het verworven vermogen geïnvesteerd in onderhoud van het gebouw. Groot onderhoud (zonwering, liften) is voor kosten van de verhuurder (Woningstichting Volkshuisvesting in Arnhem). De rest komt uiteraard voor rekening van het Bewonersbedrijf. Daarnaast investeert de stichting in een omgeving die voor bewoners de mogelijkheid biedt voor ontmoeting en ontspanning (bijvoorbeeld moestuin, speeltuin), maar ook de mogelijkheid voor werk en opleiding (bijvoorbeeld cursussen, workshops). Op termijn zal er meer geld naar de wijk vloeien, in de vorm van ondersteuning voor projecten.

 

Bestuur van het Bewonersbedrijf

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen (uiteraard allemaal bewoners van de wijk Malburgen)

Sjef Hamer (voorzitter);

Marjan van Rooij (penningmeester);

Martijn Hunneman (secretaris);

Annette Noevers (lid);

Diny Janssen (lid);

Zineb El Khannaji (lid);

Walter Klein Nienhuis (zakelijk leider)

 

Beloningsbeleid: de bestuursleden werken op vrijwillige basis en ontvangen daarvoor een vrijwilligersvergoeding, afhankelijk van hun inzet. Dit kan oplopen tot de maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding op jaarbasis van (…) euro.

De balans en de staat van baten en lasten.

(Hier invoegen)

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan de verbouwing van drie grote vergader-/activiteitenruimten, aan verdere aanleg van de ontmoetingstuin (onder meer met vrijwilligers plantjes gepoot tijdens NL Doet), aan het starten met een moestuin/bloementuin bij Stichting Philadelphia, aan de opstart van de Bruishuis Academie (vrijwilligers uit de wijk die hun kennis in het Bruishuis willen delen met (wijk-)bewoners), aan het inrichten van een buitenfitness plek voor de buurt. Verder is onverminderd hard gewerkt aan onderhoud van het pand, teambuilding van het team van huismeesters, het verhuurbeleid en het onderzoeken of de buurtbioscoop op de bovenste verdieping levensvatbaar is.